ارتباط جمعی

کودک در ارتباط با دیگران خود را در نقش‌های مختلف یافته و قدرت نقش پذیری و مسئولیت پذری او تقویت می‌شود.